top of page

TERMS & CONDITIONS

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen KELLY’S CHOICE en de cliënt waarop KELLY’S CHOICE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen KELLY’S CHOICE

KELLY’S CHOICE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. KELLY’S CHOICE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan KELLY’S CHOICE melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag KELLY’S CHOICE 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag KELLY’S CHOICE de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan KELLY’S CHOICE de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. KELLY’S CHOICE moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Betaling

KELLY’S CHOICE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet KELLY’S CHOICE vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen KELLY’S CHOICE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. KELLY’S CHOICE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. KELLY’S CHOICE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

KELLY’S CHOICE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. KELLY’S CHOICE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

KELLY’S CHOICE geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

In geval van een allergische reactie zal KELLY’S CHOICE geen geld retour geven.

 

9. Beschadiging & diefstal

KELLY’S CHOICE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. KELLY’S CHOICE meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van KELLY’S CHOICE en de behandelende styliste. KELLY’S CHOICE moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal KELLY’S CHOICE de behandeling opnieuw en kosteloos verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien KELLY’S CHOICE en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, KELLY’S CHOICE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen KELLY’S CHOICE en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy & Safety

PAYMENT METHODS

  • Bankoverschrijving

  • Contant

bottom of page